Get Adobe Flash player
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555

ตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา/คณะเทคโนโลยีการเกษตร /7มิ.ย. 56

ตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา     คณะครุศาสตร์ /6-7มิ.ย. 56

ตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา/คณะวิทยาการจัดการ /6มิ.ย. 56

ตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา/คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ 4-5 มิ.ย. 56

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ 28 พ.ค. 56

ประชุมวิเคราะห์จัดทำคู่มือน ฯ 27 พ.ค. 56

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ 30 เม.ย. 56

อบรม...เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 มี.ค.56

ตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน 2554 20-21 สค. 55

ตรวจประเมินระดับสำนัก สถาบัน

ตรวจประเมินระดับคณะ

ตรวจประเมินสาขา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตรวจประเมินสาขา คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ตรวจประเมินสาขา คณะมนุษยศาสตร์ฯ

นำเสนอ Good practice กำแพงเพชร

นำเสนอ Good practice นครสวรรค์

เยี่ยมติดตามฯ
คณะวิทยาการจัดการ

เยี่ยมติดตามฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ สำนัก - สถาบัน ปีการศึกษา 2555

ติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ         มหาวิทยาลัยฯ /19-21 ก.ย.56 ติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ/คณะครุศาสตร์ฯ /22-23 ส.ค.56 ติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ/คณะมนุษยศาสตร์ฯ /20-21 ส.ค.56 สรุปผลการประเมินภายใน(อย่างไม่เป็นทางการ) /5 ก.ค. 56 ตรวจประเมินฯ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร /3 ก.ค. 56 ตรวจประเมินฯ/คณะครุศาสตร์ /      3 ก.ค. 56 ตรวจประเมินฯ/คณะวิทยาการจัดการ /4 ก.ค. 56 ตรวจประเมินฯ/คณะวิทยาศาตร์ ฯ   /4 ก.ค. 56 ตรวจประเมินฯ/คณะมนุษยศาสตร์ ฯ /5ก.ค. 56 ตรวจประเมินฯ/สำนักส่งเสริมฯ /8ก.ค. 56 ตรวจประเมินฯ/สำนักวิทยบริการฯ /8ก.ค. 56

แบบฟร์อมSAR ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายหมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 2 ส่วนนำ

ส่วนที่ 3  องค์ประกอบที่ 1

               องค์ประกอบที่ 2

              องค์ประกอบที่ 3

              องค์ประกอบที่ 4

.             องค์ประกอบที่ 5

              องค์ประกอบที่ 6

              องค์ประกอบที่ 7

              องค์ประกอบที่ 8

              องค์ประกอบที่ 9

              องค์ประกอบที่ 10

ส่วนที่ 4 ตาราง ส 1- ส 5

             สรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ

            แผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคตให้สอดคล้องกับการพัฒนา

            เป้าหมายการดำเนินงานระยะสั้น - ระยะยาว

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" 

รายงานผลการดำเนินโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา" 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2556   รอบ  8  เดือน  (มิ.ย. 56 – ม.ค. 57)     

ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตรสาขาวิชาและระดับคณะ ประจำปีการศึษา 2556-2557  

ไฟล์เสียงอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพ ฯ 19-21 ธ.ค.56

เอกสารประกอบการอบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพ ฯ 19 -21 ธ.ค. 56

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ฯ  ปีการศึกษา 2556   รอบ  6  เดือน  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ฯ 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2556 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา 

ข้อมูลพื้นฐาน ( Common data set ) ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คู่มือแนวทางการพิจารณาหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินคุณภาพฯปีการศึกษา 2555 

คำสั่งแต่งตั้ง ฯ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  

ไฟล์เสียงประชุม"ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธาน/กรรมการประเมินฯ "20 พค. 56

กำหนดระยะเวลาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

เอกสารสำหรับเลขานุการ  ประเมินหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555

แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ฯ ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 10 ( มิ.ย.55-มี.ค.56 )

ไฟล์เสียง สัมนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 19 มีนาคม 2556

เอกสารอบรมโครงการ"การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายฯ" 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Education Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554

แบบฟอร์ม SAR ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 

สมศ.แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

(ต้วอย่าง) แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 

(ตัวอย่าง) แผนบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

กำหนดการโครงการประชุมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2555

ลำดับขั้นตอนการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554

การศึกษารูปแบบและผลการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา2554

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2554 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 (แก้ไข)

(ร่างระบบที่ 4) ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (เพิ่ม) 

เอกสารสำหรับเลขานุการ  ประเมินหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 

วิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

(ร่าง) ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษ

แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554 

แบบฟอร์ม SAR สาขาประจำปีการศึกษา 2554 

กำหนดการโครงการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 (ฉบับแก้ไข)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ของแต่ละหน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบสารสนเทศ

  • CHE QA ONLINE
  • ระบบติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ

ผลการประเมินคุณภาพฯ ภายใน