Get Adobe Flash player
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2557

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

 ไฟล์เอกสารประกอบโครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้

ิ     การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   พ.ศ. 2558  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 

รายงานผลการดำเนินโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

   เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง" 

ไฟล์เสียงอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ เครือข่ายอุดมศึกษา

    ภาคเหนือตอนล่าง"/28 - 29 กรกฎาคม 2557 

ไฟล์เอกสารอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ เครือข่ายอุดมศึกษา

   ภาคเหนือตอนล่าง "/28 - 29 กรกฎาคม 2557

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2556 

 ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ปีการศึกษา 2556 

 ระบบคุณภาพและแบบประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 

รายงานผลการดำเนินโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" 

รายงานผลการดำเนินโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา" 

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2556   รอบ  8  เดือน  (มิ.ย. 56 – ม.ค. 57)     

ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตรสาขาวิชาและระดับคณะ ประจำปีการศึษา 2556-2557  

ไฟล์เสียงอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพ ฯ 19-21 ธ.ค.56

เอกสารประกอบการอบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพ ฯ 19 -21 ธ.ค. 56

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ฯ  ปีการศึกษา 2556   รอบ  6  เดือน  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ฯ 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2556 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา 

ข้อมูลพื้นฐาน ( Common data set ) ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คู่มือแนวทางการพิจารณาหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินคุณภาพฯปีการศึกษา 2555 

คำสั่งแต่งตั้ง ฯ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  

ไฟล์เสียงประชุม"ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธาน/กรรมการประเมินฯ "20 พค. 56

กำหนดระยะเวลาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

เอกสารสำหรับเลขานุการ  ประเมินหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555

แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ฯ ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 10 ( มิ.ย.55-มี.ค.56 )

ไฟล์เสียง สัมนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 19 มีนาคม 2556

เอกสารอบรมโครงการ"การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายฯ" 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Education Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 

สมศ.แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

(ต้วอย่าง) แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 

(ตัวอย่าง) แผนบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

กำหนดการโครงการประชุมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2555

ลำดับขั้นตอนการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554

การศึกษารูปแบบและผลการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา2554

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2554 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 (แก้ไข)

(ร่างระบบที่ 4) ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (เพิ่ม) 

เอกสารสำหรับเลขานุการ  ประเมินหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 

วิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

(ร่าง) ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษ

แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554 

แบบฟอร์ม SAR สาขาประจำปีการศึกษา 2554 

กำหนดการโครงการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 (ฉบับแก้ไข)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ของแต่ละหน่วยงาน

รูปภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2014
  ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557   (ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ)

คำสั่ง ฯ

ผลการประเมินคุณภาพฯ ภายใน