Get Adobe Flash player
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   พ.ศ. 2558 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ระบบกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

   และคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   พ.ศ. 2558 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

   ประจำปีการศึกษา 2556 

กำหนดการ การประ ชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ปีการศึกษา 2556 

กำหนดการ โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2556  

กำหนดการ โครงการประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2556  

เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2557

 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการความรู้

 แบบสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้มาตรฐานหลักสูตรองค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐานหลักสูตร

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 ไฟล์เอกสารประกอบโครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้

ิ     การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   พ.ศ. 2558  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 

รายงานผลการดำเนินโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

   เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง" 

ไฟล์เสียงอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ เครือข่ายอุดมศึกษา

    ภาคเหนือตอนล่าง"/28 - 29 กรกฎาคม 2557 

ไฟล์เอกสารอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ เครือข่ายอุดมศึกษา

   ภาคเหนือตอนล่าง "/28 - 29 กรกฎาคม 2557

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2556 

 ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ปีการศึกษา 2556 

 ระบบคุณภาพและแบบประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 

รายงานผลการดำเนินโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" 

รายงานผลการดำเนินโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา" 

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2556   รอบ  8  เดือน  (มิ.ย. 56 – ม.ค. 57)     

ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตรสาขาวิชาและระดับคณะ ประจำปีการศึษา 2556-2557  

ไฟล์เสียงอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพ ฯ 19-21 ธ.ค.56

เอกสารประกอบการอบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพ ฯ 19 -21 ธ.ค. 56

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ฯ  ปีการศึกษา 2556   รอบ  6  เดือน  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ฯ 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2556 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา 

ข้อมูลพื้นฐาน ( Common data set ) ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คู่มือแนวทางการพิจารณาหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินคุณภาพฯปีการศึกษา 2555 

คำสั่งแต่งตั้ง ฯ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  

ไฟล์เสียงประชุม"ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธาน/กรรมการประเมินฯ "20 พค. 56

กำหนดระยะเวลาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

เอกสารสำหรับเลขานุการ  ประเมินหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555

แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ฯ ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 10 ( มิ.ย.55-มี.ค.56 )

ไฟล์เสียง สัมนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 19 มีนาคม 2556

เอกสารอบรมโครงการ"การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายฯ" 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Education Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 

สมศ.แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

(ต้วอย่าง) แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 

(ตัวอย่าง) แผนบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

กำหนดการโครงการประชุมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2555

ลำดับขั้นตอนการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554

การศึกษารูปแบบและผลการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา2554

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2554 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 (แก้ไข)

(ร่างระบบที่ 4) ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (เพิ่ม) 

เอกสารสำหรับเลขานุการ  ประเมินหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 

วิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

(ร่าง) ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษ

แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554 

แบบฟอร์ม SAR สาขาประจำปีการศึกษา 2554 

กำหนดการโครงการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 (ฉบับแก้ไข)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ของแต่ละหน่วยงาน

รูปภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2014
  ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557   (ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ)

คู่มือการประกันคุณภาพฯ

ผลการประเมินคุณภาพฯ ภายใน