Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา