Get Adobe Flash player

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ