Get Adobe Flash player

ผลการประเมิน ก.พ.ร.

ปีการศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ปีการศึกษา 2554 DOWNLOAD
ปีการศึกษา 2553 DOWNLOAD
ปีการศึกษา 2552 DOWNLOAD
ปีการศึกษา 2551 DOWNLOAD
ปีการศึกษา 2550 DOWNLOAD
ปีการศึกษา 2549 DOWNLOAD
ปีการศึกษา 2548 DOWNLOAD

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ