Get Adobe Flash player

โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง"

เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ร่วมจัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน แก่ผู้ประเมิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ วิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้

(ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ)

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ