Get Adobe Flash player

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และให้ข้อมูลการตรวจประเมินในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง 

(ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ)

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ