Get Adobe Flash player

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

   

รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง  จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ  กงเติม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารระดับคณะวิชา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาษาสู่มาตรฐานสากล  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   ได้รับฟังการบรรยาย/อภิปราย ในหัวข้อ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx   ระบบการประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA)  ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบณ์การณ์การรับการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ (AUN-QA)  ซึ่งในวันที่ 26 สิงหาคม 2557   รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง  จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (11 สถาบัน) เพื่อร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง นำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงร่วมมือกันเพื่อยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย

 


รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ