Get Adobe Flash player

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557  

โดยมี รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินครั้งนี้

พร้อมกับ  รศ.ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  รศ.ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ ผศ.อิงอร  ตั้นพันธ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมิน

และ ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล  เป็นกรรมการและเรขานุการ 

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ