Get Adobe Flash player

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน :    มุ่งพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ :   เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ  :  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานที่จะประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ