Get Adobe Flash player

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล

  • ปีการศึกษา 2558
  • ปีการศึกษา 2557

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ