Get Adobe Flash player

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และให้ข้อมูลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และให้ข้อมูลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ใน วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
******************************************
ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่อง การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ขององค์ประกอบที่ 1 และเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ให้ทราบ
******************************************* 
ประธานในที่ประชุมและผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมกันพิจารณา ร่าง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ