Get Adobe Flash player

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 5/2558

 

 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 5/2558ใน วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

******************************************
ผศ.ดร.สมใจ กงเติม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่อง การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ขององค์ประกอบที่ 1 และเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 การเลื่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จากเดิมวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 และร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมิน ฯ ให้ทราบ
******************************************* 
ประธานในที่ประชุมและผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมกันพิจารณา ร่าง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ