Get Adobe Flash player

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2557

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

*********************************************
โดยได้รับการอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ 5 ท่าน จากสถาบันต่างๆ ดังนี้

1. ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2. ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3. ผศ.ชาลี ตระกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4. ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ