Get Adobe Flash player

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

ผศ.ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง ประธานในที่ประชุม แจ้ง กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา และแจ้งรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบ

ร่วมกันพิจารณา ร่างแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 และการประชุมชี้แจงผู้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ