Get Adobe Flash player

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก - สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก - สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

# สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก - สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 ตุลาคม 2559 

# สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก - สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 ตุลาคม 2559 

# สำนักงานอธิการบดี 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก - สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 

# สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก - สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 

# สถาาบันวิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ