Get Adobe Flash player

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผู้จัดเก็บข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผู้จัดเก็บข้อมูล

 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันและพัฒนา

        อาจารย์อัจฉรา  กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ฯ  ประจำปีการศึกษา 2559

         แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะดำเนินการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560

         ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  การจัดเก็บเอกสาร การเตรียมการรับตรวจประเมิน และการวิพากย์เล่มรายงานการประเมินตนเอง

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ