Get Adobe Flash player

โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว ได้นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดความพร้อมในการประเมินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนัก สถาบัน ต่อไป
************************************
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ กงเติม กรรมการ
3. อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน ผู้ช่วยเลขานุการ
************************************
ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการตรวจประเมิน 5 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตรวจประเมินเป็นหน่วยงานแรก คือ วันที่ 2 ตุลาคม 2560


สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560


สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ