Get Adobe Flash player

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีชมภู
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากภายนอก 5 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร. พิทักษ์ อยู่มี ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
2. ผศ.ดร. พราม อินพรม กรรมการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ.ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4. ผศ. กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ