Get Adobe Flash player

โครงการอบรม การบริหารจัดการเชิงรุก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงองค์กร 4.0

โครงการอบรม การบริหารจัดการเชิงรุก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงองค์กร 4.0

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตรตราจารย์ ดร.กรไชย. พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม. เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสีทอง

 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ