Get Adobe Flash player

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากสถาบันต่างๆดังนี้
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ
3. ผศ.ดร.รัชนี นิธากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ

27 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากสถาบันต่างๆดังนี้
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ
3. ผศ.ดร.รัชนี นิธากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ

28 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร์

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากสถาบันต่างๆดังนี้
1. ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
3. ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ

29 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากสถาบันต่างๆดังนี้
1. ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
3. ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ

30 สิงหาคม 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากสถาบันต่างๆดังนี้
1. ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
3. ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ

31 สิงหาคม 2561

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ