Get Adobe Flash player

โครงการตวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการตวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

20-21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีชมภู

โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กรรมการ
3.ผศ.ดร. พราม อินพรม กรรมการ
4.ผศ. ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
5.ผศ.ดร.รัชนี นิธากร กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ