Get Adobe Flash player

อัตลักษณ์ คือ "บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน"

เอกลักษณ์ คือ "เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

        

      "มีความรู้"  หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถด้านวิชาการและในศาสตร์ต่างๆ ที่ได้เล่าเรียน และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้เท่าทันการเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกซึ่งเิกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้

      "สู้งาน"  หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม มีวินัยมีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกมหาลัย

      "แหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตโดยการพัฒนาหลักสูตรและทำการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน และดำเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการพื้นฐานปรัญชาเศรษฐกิจอเพียง โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเจริญและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ