Get Adobe Flash player

กิจกรรม 2556

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 จันทร์, 15 กันยายน 2014 1775
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล อังคาร, 26 สิงหาคม 2014 1951
3 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จันทร์, 25 สิงหาคม 2014 1770
4 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง" พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 2086
5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2014 1956
6 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ อังคาร, 03 มิถุนายน 2014 876
7 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จันทร์, 02 มิถุนายน 2014 685
8 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014 719
9 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จันทร์, 26 พฤษภาคม 2014 772
10 ภาพการประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 645
11 ภาพโครงการการประประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2014 974
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา” พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2013 608
13 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2556 พฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2013 601
14 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2556 อังคาร, 22 ตุลาคม 2013 625
15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ.ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศุกร์, 18 ตุลาคม 2013 649
16 การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย อังคาร, 15 ตุลาคม 2013 518
17 โครงการประชุมวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 523
 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ