Get Adobe Flash player

กิจกรรม 2561

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ( CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE3D) ประจำปีการศึกษา 2561 ” aree 38
2 ประชุมคณะกรรมการผู้จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 aree 29
3 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่1/2561 aree 31
 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ