งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

description อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ คือ "บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน"

เอกลักษณ์ คือ "เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

"มีความรู้" หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถด้านวิชาการและในศาสตร์ต่างๆ ที่ได้เล่าเรียน และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้เท่าทันการเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกซึ่งเิกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้

"สู้งาน" หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม มีวินัยมีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกมหาลัย

"แหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตโดยการพัฒนาหลักสูตรและทำการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน และดำเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการพื้นฐานปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเจริญและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :