งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน : มุ่งพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
พันธกิจ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานที่จะประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :