งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในที่ประชุม และผศ. อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งร่างคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเพื่อให้ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ 82.47 ระดับผลการประเมินสูงมาก และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปีการศึกษา2562

29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :