งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
งานประกันคุณภาพฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมหาแนวทางในการจัดทำร่างตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาในระดับคณะและระดับสถาบันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสีทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :