งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่1/2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม และผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 คือ “ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 “ ร่วมพิจารณาปฏิทินการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :