งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2561
ในเดือนตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ดำเนิน โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2562
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ตรวจประเมิน 5 ท่าน จากสถาบันต่างๆ ดังนี้
1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กรรมการ
3. ผศ.ดร. พราม อินพรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
4. ผศ.ดร. พิทักษ์ อยู่มี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กรรมการ
5. ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการ
ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรยากาศการประเมิน เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้เป็นอย่างดี

โดยในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ คุณภาพการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมอยู่ใน ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อจำแนกเป็น ชนิดตัวบ่งชี้พบว่า
1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
3. ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
และเมื่อจำแนกเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76

1 - 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสีทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :