งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
ประชุมคณะกรรมการผู้จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการผู้จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอิทผาลัม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :