งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ( CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE3D) ประจำปีการศึกษา 2561 ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ( CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE3D) ประจำปีการศึกษา 2561 ” เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร ทราบแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ประจำปีการศึกษา 2561 และสามารถส่งรายงานผ่านระบบได้ตามเวลาที่กำหนด

12 – 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :