งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / 15 สิงหาคม 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 16 สิงหาคม 2561

มีคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสถาบันต่างๆ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
3. อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการคณะวิทยาการจัดการ / 19 สิงหาคม 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / 20 สิงหาคม 2562
คณะครุศาสตร์ / 21 สิงหาคม 2562

มีคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสถาบันต่างๆ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พราม อินพรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
3. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ

สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :