งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการตรวจประเมิน
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / 2 กันยายน 2562 (ช่างเช้า)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / 2 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย)
- สำนักงานอธิการบดี / 3 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)
- สถาบันวิจัยและพัฒนา / 3 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย)
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / 4 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้
1. รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
3. สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :