งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
โครงการประชุมนำเสนอประเด็นการจัดการความรู้ (KM) เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมนำเสนอประเด็นการจัดการความรู้ (KM) เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการกระตุ้น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประเด็นการจัดการความรู้ ระหว่างหน่วยงาน โดยให้แต่ละคณะและหน่วยงานนำเสนอผลการดำเนินงานประเด็นการจัดการความรู้ (KM)

23 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสีทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :