งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
โครงการอบรม”การสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร”

โครงการอบรม”การสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร”
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการดำเนินการประกันคุณภาพฯ ในปีการศึกษา 2562
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้

24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสีทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :