งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนด้านการประกันคุณภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :