งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพ เทคนิคและแนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ รวมถึงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติประกอบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประเมินที่ดี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 103 คน และได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
ผศ.ดร.เบญจพร รอดอาวุธ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผศ.ศิริชัย โศภา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ผศ.ดร.สมใจ กงเติม ผศ.ทิวาพร ขันผนึก ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

23-24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :