งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563
ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งการจัดโครงการ QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 และแจ้งรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 คือ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มเปิดภาคการศึกษา ณ เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และร่วมกันพิจารณาแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

4 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :