งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
โครงการ QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2562 ถึง มกราคม 2563)

โครงการ QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2562 ถึง มกราคม 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

2 - 4 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :