งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / 31 สิงหาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 1 กันยายน 2563

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ
3. ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการคณะวิทยาการจัดการ / 2 กันยายน 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / 3 กันยายน 2563
คณะครุศาสตร์ / 4 กันยายน 2563

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กรรมการ
3. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ

กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :