งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีกำหนดการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563
เพื่อให้หน่วยงานได้นำผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และทำให้เกิดความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 15 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 16 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 16 กันยายน 2563 (ช่วงบ่าย)
สำนักงานอธิการบดี วันที่ 17 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 17 กันยายน 2563 (ช่วงบ่าย)

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมใจ กงเติม กรรมการ
3. ผศ.ทิวาพร ขันผนึก กรรมการ


กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :