งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีกำหนดการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. ผศ.ดร. พูนศักดิ์ ศิริโสม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ
4. ผศ.ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
5. อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ สุจริต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ
และผู้สังเกตการณ์ประเมิน 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร สุพรรณี พฤกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ซึ่งการตรวจประเมินมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาฯ กรอบแผนระยะยาว และมาตรฐานการศึกษา โดยเป็นการตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพตนเอง นำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


24 - 25 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :