งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

Collapsible sidebar using Bootstrap 4
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 / 2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 / 2563
ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานในที่ประชุม แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562 และร่วมกันพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบและกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ,ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ,ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมพิจารณาองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :