งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ"

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ"
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

15 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :