งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564
ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องการขอขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) และร่วมกันพิจารณาแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 พิจารณาปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอิทผาลัม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :