งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงาน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ กรรมการ
3. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ กรรมการ
4. ผศ.บุญไท เจริญผล กรรมการ
5. รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ต่อไป
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้นำผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและทำให้เกิดความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมในภาคเช้าคณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบ ภาคบ่ายคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตัวแทนอาจารย์สายวิชาการ ตัวแทนพนักงานสายสนับสนุน และคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน แจ้งผลการตรวจประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางเสริมในการดำเนินงานแต่ละองค์ประกอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ ต่อไป
ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 15-17 สิงหาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/ 2564

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัย และแจ้งการจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบหลักสูตร ในรูปแบบผลลัพธ์การเรียนรู้(OBE) สู่มาตรฐานสากล ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 ร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 การกำหนดเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ในระดับคณะ และปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566)
6 กรกฎาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ปีงบประมาณ 2566

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ปีงบประมาณ 2566
8 มิถุนายน 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 27 มิถุนายน 2565
มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทาง AUN – QA และการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน ตามแนวทาง (EdPEx)

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทาง AUN – QA และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ตามแนวทาง (EdPEx) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบันให้ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) และเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
2 มิถุนายน 2565

การประชุมเลขานุการ/ผู้ประสานงาน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 27 มิถุนายน 2565 เพื่อให้การตรวจประเมินระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนในการตรวจประเมินเพื่อให้เลขานุการ/ผู้ประสานงานทราบ
30 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียด “โครงการความร่วมมือระหว่าง สมศ.กับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
24 พฤษภาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานในที่ประชุม แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2565) และ ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา แจ้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบ รวมถึงร่วมกันพิจารณาผู้รับผิดชอบประเด็นการพิจารณา และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)
12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2565

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
25 เมษายน 2565

โครงการ “อินทนิลช่อสะอาด”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรม : ประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2565
ในการประชุมมีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน ร่วมลงนามเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบ Onsite โดยได้ร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
4 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)

โดยสำนักงาน ปปช. จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
5 เมษายน 2564

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
17 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานในที่ประชุม แจ้งมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ , มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ, มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต, มาตรการการใช้อำนาจ, มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต และมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และได้แจ้งการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และมีความโปร่งใส
ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับผลการประเมินเฉลี่ย 10 ตัวชี้วัด เท่ากับ 91.21 คะแนน ระดับผลการประเมิน A, แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเรื่องเสนอเพื่อทราบดังนี้ ปฏิทินการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประเด็นปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมกันพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ
19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

การประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี ผ.ศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

การประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

การประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และนางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 8.00-12.00 น.


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :