งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินตนเองภายนอกรอบสี่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองภายนอก โดยเฉพาะการเขียนรายงานในส่วนสาระสำคัญเชิงคุณภาพ แนวทางการเขียนรายงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงให้ดีขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แนวทางการปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเองภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ กงเติม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว
28 ตุลามคม 2565 ณ ห้องประชุมสีทอง

การประชุมติดตามการจัดทำรายงานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ปีงบประมาณ 2566

การประชุมติดตามการจัดทำรายงานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ปีงบประมาณ 2566
5 - 6 ตุลาคม 2565


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :