งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานในที่ประชุม แจ้งแผนกำหนดการส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางของ ASEAN University Network Quality Assurance :AUN-QA
22 กุมภาพันธ์ 2567

การกำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้กำกับติดตามการดำเนินงานรายหน่วยงาน โดยในวันนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT คือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมรับฟังชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
6 กุมภาพันธ์ 2567 #ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การกำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้กำกับติดตามการดำเนินงานรายหน่วยงาน โดยในวันนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
1 กุมภาพันธ์ 2567 #สถาบันวิจัยและพัฒนา

การกำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)

วันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้กำกับติดตามการดำเนินงานรายหน่วยงาน โดยในภาคเช้ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT คือ สำนักงานอธิการบดี และภาคบ่ายคือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยทั้งสองหน่วยงานได้เข้าร่วมรับฟังชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
26 มกราคม 2567 #สำนักงานอธิการบดี #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

การกำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)

วันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้กำกับติดตามการดำเนินงานรายหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT ได้แก่ งานพัสดุ งานนิติการ และงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมรับฟังชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 ณ.ห้องประชุมน้ำผึ้ง

การกำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้กำกับติดตามการดำเนินงานรายหน่วยงาน โดยหน่วยงานแรกคือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแบบวัด OIT ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 ณ.ห้องประชุมน้ำผึ้ง

กิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีระดับค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยมี ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานด้าน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าว
18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ.ห้องประชุมน้ำผึ้ง

การประชุมพิจารณา แนวทางในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมพิจารณา แนวทางในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ธวัช กงเติม ประธานกรรมการ
2. ผศ.ธีระพล ศิระบูชากรรมการ
3. ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ กรรมการ
5. ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ กรรมการและเลขานุการ
โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินการ และกำหนดวัน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานในที่ประชุม แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการประเมิน แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยกำหนดนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพของมหาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-Quality Assurance : AUN-QA)
งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) และเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)
ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีจำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม 55 หลักสูตร มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 214 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว
1 - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน , ร่างนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา , ร่างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2566 และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ประจำปีการศึกษา 2565 และการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในระดับคณะ ปีการศึกษา 2566
13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมขันตี

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) AUN-QA)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) AUN-QA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning Outcome) โดยหลักสูตรต้องออกแบบหลักสูตรในรูปแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์
งานประกันคุณภาพและการประเมิน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) AUN-QA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจหลักการและความสัมพันธ์ ระหว่างเกณฑ์ AUN – QA กับการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) สามารถเชื่อมโยงเกณฑ์ AUN – QA กับการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) นำไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้
ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว
26 - 27 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานในที่ประชุม แจ้งถึงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565
ซึ่งให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการอื่นได้ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความถูกต้อง ความครบถ้วนครอบคลุม และความเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
งานประกันคุณภาพและการประเมินจึงได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อแจ้งแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบสี่ (สมศ.)

งานประกันคุณภาพและการประเมิน ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบสี่ (สมศ) โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็น ประธานในที่ประชุม และ ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งกำหนดการ และแนวทางสำหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (สมศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัย ฯ มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (สมศ) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
30 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น.

ภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ในการบริหาร และการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ในการบริหาร และการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการกำกับ ดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ธวัช กงเติม ประธานกรรมการ
2. ผศ.ธีระพล ศิระบูชา รองประธานกรรมการ
3. ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ กรรมการ
5. ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ กรรมการและเลขานุการ
19 - 20 มิถุนายน 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :