งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

DOWNLOAD

หน้าถัดไป >>

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113